Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Beskrivning av en rättegång i Tingsrätten

I Sverige så har vi olika domstolar och gemensamt för dessa är att de finns där för att avgöra tvister, brottmål och olika konflikter – både de som äger rum mellan två olika individer och mellan exempelvis en person och en myndighet. Det senare handlar exempelvis om att man anser sig ha fått ett felaktigt skattebesked och där man inleder en process mot Skatteverket eller där en privatperson anser sig ha rätt till ersättning för en arbetsskada och där den andra parten i målet således heter Försäkringskassan.

Två typiska exempel på tvister mellan person/myndighet och där den första instansen där ärendet tas upp heter Förvaltningsrätten och där man som privatperson (eller myndigheten) kan överklaga till kammarrätten och senare till Högsta Förvaltningsrätten. Att ett ärende prövas i Högsta Förvaltningsrätten är sällsynt (sett till de hur många som söker prövningstillstånd och får ett sådant beviljat) och där krävs det att fallet i fråga anses som prejudicerande och där man kan ha det som ledning för utgången av framtida liknande fall eller där man tror att exempelvis Kammarrätten begått ett grovt misstag eller förbisett något väsentligt.

Brottmål och tvister mellan två enkilda individer följer samma gängse väg; men där heter istället domstolarna i fråga följande:

  • Tingsrätten
  • Hovrätten
  • Högsta Domstolen

Detsamma gäller i Högsta Domstolen som i Högsta förvaltningsrätten; fall som kan bli prejudicerande har möjlighet att prövas och om det anses att något grovt misstag kan ha begåtts i Hovrätten så kan ett prövningstillstånd beviljas. Vi kan genom några siffror illustrera hur svårt det är att få sitt prövningstillstånd beviljat. Högsta domstolen får årligen in ungefär 5100 ansökningar om prövningstillstånd och av dessa så får ungefär 140 stycken sitt prövningstillstånd och sitt fall prövat i den sista instansen inom vårt rättsystem gällande brottmål och tvister.

Vi tänkte dock börja i den andra änden och beskriva hur en rättegång ser ut i Tingsrätten. Innan vi gör det så ska vi även säga att de flesta rättegångar i Tingsrätten är offentliga (undantaget  rättegångar där sekretessbelagda uppgifter ska behandlas) och att det innebär att du kan besöka en sådan om du känner att du vill se hur det hela går till. Viktigt att nämna gällande det är att det finns vissa etikettregler att förhålla sig till i rättssalen; du får inte ha mobilen påslagen, du får under inga som helst omständigheter filma, du får inte sitta och äta eller dricka, du får inte störa och du ska inte ha keps eller mössa på dig i rättssalen. Vanligt hyfs och folkvett gäller, helt enkelt. I vissa fall så kan rätten även besluta om att personer under 18 år inte får närvara vid förhandlingen.

Med detta sagt; så här ser en vanlig rättegång ut i Tingsrätten och vi kan säga att det rör en misshandel som skett under en sen lördagkväll på krogen – ett scenario som får anses som – tyvärr – relativt vanligt. Vi berättar om denna fiktiva rättegång från start till mål och vi säger för enkelhetens skull att du är brottsoffret och att du i rätten kommer att gå under benämningen målsäganden.

Domaren börjar med att kontrollera att samtliga är på plats och han hälsar alla välkomna. Du som målsäganden kommer att sitta bredvid åklagaren och det går bra att ställa frågor till denne under hela processen.

rättegång

 

Åklagaren kommer att berätta vad som hänt – hur misshandeln skett, var den ägt rum, vad som föranledde den och hur pass grov den varit. Därefter så är det din tur att ge din bild av det inträffade. Efter det så kommer personen som misshandlat dig – den tilltalade – att få berätta hur han upplevt situationen och ge sn bild av vad som hänt. Eventuella vittnen – något som i det här fallet troligen finns i och med att det hände under en utekväll – kommer att höras sist. Ditt förhör kommer att spelas in. Då samtliga parter är hörda så kommer den tilltalades försvarsadvokat att ställa frågor till dig – detaljerade sådana – och du kommer efter det att få kompletterande frågor från både åklagare och eventuellt från domare. Den här delen upplevs av många som absolut jobbigast; men delen är också väldigt viktigt. Därför så är det viktigt att man i lugn och saklig ton redogör sin berättelse och att man inte utelämnar några detaljer.

Vi ska här tillägga att om du skulle uppleva det som extremt jobbigt att möta den tilltalade i rätten så bör du säga detta i god tid innan. I många fall så kan rätten ordna så att ni slipper sitta i samma sal och att den tilltalade kan följa förhöret med dig från ett annat rum och via videolänk.

Då samtliga förhör är genomförda och alla vittnen är hörda så kommer domarna att ha en överläggning. Denna överläggning sker i enrum och då denna är avslutad så finns det två alternativ. Det ena är att man direkt efteråt meddelar sin dom i ärendet och att ni således får veta utgången samma dag. Vanligt är dock att domaren ger ett givet datum och klockslag då domen offentliggörs och att du genom att ringa till domstolens kansli kan få veta hur domstolen dömt. Detta brukar ta ungefär två veckor, men ibland så kan det handla om en längre tid än så också.