Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Vad är egentligen ett brottmål?

Termen brottmål har ett brett spektra och där flertalet olika områden finns. Nyckelordet är naturligtvis – Brott – och där en brottslig handling av något slag ligger bakom anmälan till polisen. Om det sedan handlar om en misshandel, ett inbrott, ett rån eller exempelvis ett hot av något slag är i sammahanget att anse som irrelevant då samtliga dessa kommer att prövas i rätten som just ett brottmål. Till skillnad mot en tvist så finns det alltid en grund i talan och den grunden är att ett brott av något slag är begånget.

lagbok och klubba

Vi tänkte lite kortfattat se hur processen ser ut vid ett brottmål och vi kan här säga att du är offer för en misshandel. Du har blivit attackerad av en gärningsman som du vet vem det är och denne har slagit dig så illa att en tand gått av. Utöver denna dentala skada så har du dessutom drabbats av huvudvärk och du känner dig rädd för att lämna hemmet. Du vill – som alla andra – skipa rättvisa och du vänder dig därför till den instans där detta görs – du ringer till polisen. Vi tar dig därefter – steg för steg – vidare hela vägen till dom och den ser ut som följer:

  • Polisen tar emot din anmälan och inleder tillsammans med en åklagare en förundersökning. I det här fallet så kommer det förmodligen inte att krävas exempelvis en brottsplatsundersökning, utan här räcker det med förhör av dig, av den misstänkte gärningsmannen samt de eventuella vittnen som sett misshandeln i fråga. Förundersökningen är sekretessbelagd.
  • Åklagaren beslutar sig för att ärendet håller för åtal och skickar in en stämningsansökan till rätten. Här kan åklagaren även besluta om att lägga ner fallet om det inte finns tillräckligt starka bevis och som ett tredje alternativ så kan han även besluta om strafföreläggande. Detta sker sällan i samband med en misshandel utan det handlar ofta om mindre förseelser som exempelvis ett snatteri. Ett strafföreläggande innebär böter.
  • Förhandlingen inleds: Den första instansen som behandlar ett brottmål är Tingsrätten och det är också här som åklagaren kommer att försöka leda i bevis att du blivit utsatt för en misshandel av den åtalade. Denne kommer att företrädas av en försvarsadvokat som kallas för en offentlig försvarare och de kommer naturligtvis att försöka bevisa motsatsen. Du som målsägande kommer att få berätta vad som hänt, du kommer att förhöras av både försvarsadvokat och åklagare och du kommer att få kompletterande frågor av domaren. Den tilltalade kommer även han att få berätta sin version av det inträffade. Eventuella vittnen kommer att få berätta vad de sett. Allt detta sker enligt muntlighetsprincipen; något som innebär att allt sker muntligt och där du exempelvis inte kommer att få läsa innantill (det tillåts endast i särskilda fall).
  • Överläggning: efter förhandlingen så kommer domarna – i enrum – att ha en överläggning där de kommer fram till vilket straff som ska dömas – om det överhuvudtaget ska dömas i ärendet.
  • Dom förkunnas: vanligt är att man efter två veckor får reda på Tingsrättens dom. I vissa fall så kan denna meddelas direkt efter överläggningen också; men för det mesta så ger domarna – efter sin överläggning – besked om när (datum och klockslag) domen offentliggörs.