Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Fastighetsrätt

Fastighetsrätten är det område inom juridiken som rör fastigheter, framför allt ägande och överlåtande. En jurist som är specialiserad på fastighetsrätt hjälper ofta sina klienter ifråga om nyttjanderätt av fastigheter, frågor om dolda fel i hus, hyresfrågor mm.

Man brukar skilja på allmän och speciell fastighetsrätt, där den allmänna fastighetsrätten reglerar relationerna mellan avtalsparter som hyresvärd och hyresgäst eller säljare och köpare. De lagar som reglerar dessa frågor återfinns i Jordabalken. Hit hör frågor om köp och hyra av fastigheter, servitut och sakrättsliga frågor som dolda fel, tomträtt och konflikter mellan hyresgäster och fastighetsägare exempelvis.

Den speciella fastighetsrätten reglerar relationerna mellan stat och kommun gentemot exempelvis fastighetsägare. Här rör det sig främst om markrätt och miljörätt, kommunernas markplanering vid exempelvis vägbyggen och fastighetsbildande samt exploaterande av mark ur miljösynpunkt. Här är några av de viktigaste lagarna inom fastighetsrätt.

Jordabalken

Jordabalken innehåller de lagar som reglerar fastighetsrätt och hyresrätt. Många konflikter mellan grannar gällande tomträtt kan lösas med jordabalken, även schismer mellan säljare och köpare vid husköp, som till exempel när ett dolt fel påträffats. I jordabalken fastställs bland annat hur en fastighet definieras, vad som anses höra till en fastighet, vad man får göra med en fastighet och hur den får överlåtas eller styckas upp.

Det tolfte kapitlet i jordabalken reglerar förhållandet mellan hyresgäst och uthyrare och brukar ibland kallas för hyreslagen.

Miljöbalken

Miljöbalken trädde i kraft 1999 och var en ihopsamling av spridda lagar gällande miljö som uppkommit ur behov allt eftersom. Den härrör från en uppfattning om att naturen behöver skyddas och att människa har ett ansvar att agera i enlighet med det. Miljöbalken har betydelse för fastighetsrätten i fråga om bland annat markplanering, expropriation och fastighetsbildning.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen behandlar som namnet antyder frågor om bostadsrättsbildande, ägande och överlåtande. Här står i detalj hur angivet hur ett bildande av en bostadsrättsförening ska ske, hur stadgarna ska utformas, samt vilka kriterier en bostadsrättsförening kan ha gällande medlemmar.

Om du hamnat i juridiskt trångmål med din hyresvärd, upptäckt dolda fel i ditt hus eller bråkar med en granne om tomtgränsen gör du rätt i att kontakta ett juridiskt ombud specialiserat på fastighetsrätt. Det finns oms synes många olika lagar och förordningar att hålla reda på och en kunnig jurist kan hjälpa dig att få rätt mot motparter som ibland kan ha betydligt större ekonomiska möjligheter än dig som privatperson, exempelvis fastighetsägare eller försäkringsbolag. Vid en rättegång bör man alltid ha ett specialiserat juridiskt ombud vid sin sida.

16 Nov 2017