Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Fler tandläkare ger ökad valfrihet - och felbehandlingar?

Den stora förändringen skedde 1999. Det var det året som tandläkare - på ett helt annat sätt - tilläts att blir sina egna. Fram till dess så privatiseringar ovanliga och det gjorde hela branschen bakbunden. Dels så fanns det inga vägar fram till nya innovationer, utbildningar och tekniker; dels så var man tvungen att hålla den prisnivå som bestämts av Försäkringskassan. Det var svårt att driva en privat mottagning och skapa en lönsamhet verksamhet.

Detta har ändrats. Idag ser vi fler privata aktörer än någonsin och detta har sina för- och nackdelar. För kunderna/patienterna så har den fria prissättningen visat sig vara mer positiv än väntat - särskilt i städer som Stockholm där en hög konkurrens råder. Många tog för givet att priserna hos en tandläkare skulle stiga rejält, men det har visat sig att det i många fall blivit precis tvärtom.

Tandvården har utvecklats, man ser att fler mottagningar har rena specialistkunskaper och att exempelvis den estetiska tandvården kommit i fokus på ett helt annat sätt än förut. Där är fördelarna.

Nackdelarna måste tas i beaktning

Nackdelarna med allt detta är primärt två till antalet: Utarmning av glesbygden och sämre kvalitet. Vi radar upp dessa för att närmare kunna ge en förklaring:

  • Glesbygdsproblemet Det hela är enkelt och på intet sätt unikt för tandläkare: fler väljer att flytta till större städer och det innebär en brist i mindre städer och på glesbygden. Samt även ett stort överskott i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lösningen är inte enkel att hitta eller genomföra. Många flaggar för att staten ska gå in och erbjuda sänkt skatt för yrken med specialistkunskaper och där man skriker efter deras expertis. Att exempelvis avskriva studieskulder - efter ett visst antal år i en mindre ort/stad - är ett annat förslag som nämns.
  • Felbehandlingar: En patient som exempelvis får ett tandimplantat inopererat och får svåra komplikationer efteråt kan ha en svår resa mot upprättelse - både ekonomisk och genom en ny behandling. Tyvärr finns det många tandläkare som visat sig ha bristande kunskaper och bristande omdöme. En kombination som går ut över patienter och som skapar ett dåligt rykte för hela branschen. Ska man skaffa tandimplantat är det viktiga att vända sig till en seriös aktör.

Hitta rätt tandläkare i Stockholm

De flesta tandläkare är professionella. Det innebär att ett tandimplantat - för att återgår till exemplet ovan - och en operation av ett sådant utförs först efter en noggrann undersökning och bedömning av käkbenets skick. Bedöms detta - inte sällan närvara rena specialister för konsultation - som tillräckligt starkt så utförs ingreppet.

Skulle det uppkomma komplikationer som ett led av att tandläkaren misslyckats (alltså inte som en följd av misskötsel från patienten) så kommer nya ingrepp att utföras i syfte att korrigera och hjälpa. Även ekonomisk ersättning kan komma att tilldelas patienten. Som sig bör - så agerar de flesta.

För att hitta en sådan tandläkare i Stockholm så kan man som patient eftersöka olika branschorgan. Är en tandläkare medlem i exempelvis PrivatTandläkarna, Svenska Tandläkarförbundet eller TjänsteTandläkarna så är det ett tecken på kvalitet.

Dessutom så får man som patient då också - vid eventuella komplikationer - också en lättare väg att gå gällande sina klagomål. Hamnar man i en tvist så finns det nämnder inom dessa organ som fattar beslut efter omfattande utredningar. En tandläkare som saknar medlemskap i någon branschorganisation blir svårare att tvista mot utan att vidta rättsliga åtgärder.

25 May 2018