Rättegång

Din guide till rättegångar!

Hur går det till i en rättegång? Processen - gällande brottmål och tvister mellan indvider - från en polisanmälan till tingsrätt eventuellt hovrätt och i vissa fall högsta domstolen beskrivs här. Tvister mellan privatpersoner och myndighet avgörs i stället i Förvaltningsrätten för att kunna överklagas till Kammarrätten och eventuellt högsta domstolen.

Blogg

Sida 2

RSS

Land ska med lag byggas

22 Apr 2020

Har du problem i relationen till din partner? Har ni barn tillsammans? Funderar du på en separation? Förbered detta stora beslut på ett sansat sätt och undvik tvister och konflikter.

Ibland dyker gamla ordspråk och bevingade ord upp till ytan. Ett sådant är Karl XV:s motto, land ska med lag byggas. Samma uttryck finns på isländska och danska. Även om kungen, som också kallades Kron-Kalle, kröntes 1860 så citeras han fortfarande. Dessutom är ursprunget till devisen äldre än så enligt historiker. Att alla i ett land ska följa lagarna är många gånger självklart. Vi ska inte stjäla eller förstöra varandras ägodelar, eller köra för fort på vägarna. Men när det gäller den närmaste kretsen och livet i familjen, krävs det mycket innan vi hänvisar till lagarna och kopplar in advokater och juridisk expertis. Trots detta blir vårdnadstvister allt vanligare i Sverige.

Med barnets bästa i centrum

Det är naturligtvis många steg som leder fram till en separation eller skilsmässa. Något som krånglar till det är att känslorna styr. Många som vanligtvis är sansade personer och gör upp och följer planer för de stora besluten, tappar behärskningen. Två vuxna människor som älskade varandra blir fientliga mot varandra och vill gå skilda vägar. Det kanske inte behöver vara så dramatiskt om det bara handlar om dem, men finns det barn i familjen måste de skyddas. Nu finns det ett ganska finmaskigt nät med saker som kan göras innan frågan hamnar i rätten. Att ta hjälp med samtal är en bra början.

En tredje part

Att föreslå skilsmässa kan göra din partner chockad och rädd. Något som i sin tur kan ta fram det sämsta hos honom eller henne. Ofta är det ett bättre alternativ att börja med att diskutera relationen, innan ni fattar de avgörande besluten. Kunde den vara bättre? Varför trivs vi inte med varandra som förr? Hur vill vi att framtiden ska se ut? Att komma iväg till samtalsterapi kan leda till en starkare relation, där ni båda tränas på att kommunicera och framföra vad ni vill och vad som bör förändras. Även om det skulle resultera i en skilsmässa är det värdefullt att lära känna sig själv och varandra bättre. En bättre förståelse är också en starkare grund för att samtala med barnet. Två vuxna som först har hanterat sin relation kan lättare undvika konflikter kring vårdnad, umgänge och beslut om barnets skolgång eller boendeort. Vi skulle rekommendera denna webbsida: https://www.vårdnadstvisterstockholm.se

Så här går en tvist till kring vårdnad, boende och umgänge

1 Apr 2020

En tvist mellan två föräldrar som rör deras gemensamma barn kallas för vårdnadstvist. Så   här går en tvist till kring vårdnad, boende och umgänge. 

När man inte kommer överens 

Efter en separation finns det flera orsaker till att man som föräldrar har svårt att komma överens i frågor som rör barnens omvårdnad, boendesituation och umgänge med den andra föräldern. En vårdnadstvist är en långdragen process som börjar med samtal för att slippa ta det så långt som till domstol. Kan man undvika det så är det såklart det bästa men det är inte alltid det är en möjlighet. 

Hjälp hos kommunen 

Det första man gör om man befinner sig i en sådan tvist är att vända sig till familjerätten i den kommun man bor i. Där får man hjälp med samtal, som främst rör samarbetsfrågor, för att tillsammans försöka komma överens om en lösning. 

Vårdnadstvist i domstol 

Kan man inte komma överens trots att man genomgått samarbetssamtal där man med utomstående hjälp försökt lösa dom problem som finns kan man välja att gå vidare med en stämningsansökan till tingsrätten. Båda parter kommer då att kallas till samtal och socialstyrelsen kommer påbörja en utredning. Utifrån det kan rätten bestämma hur alla tre punkter ska fördelas mellan föräldrarna:  

Barnets vårdnad – Dom flesta föräldrar som lever tillsammans har gemensam vårdnad om sina barn. Detta gäller även vid separation men det är som sagt inte ovanligt att man inte kommer överens. Skulle rätten besluta ett den ena föräldern har rätt till ensam vårdnad betyder det att denne både har rätten och ansvaret att besluta i frågor som handlar bland annat om skolgång, sjukvård och juridiska frågor. Det betyder däremot inte att den andra föräldern inte får träffa sitt barn. 

Barnets boende – Kan man inte heller enas om vart barnet ska bo, vare sig man har gemensam vårdnad eller inte, kan rätten besluta även detta. Man utgår då från vad som är det bästa för barnet för att komma fram till det beslutet. 

Barnets umgänge – Ett barn har alltid umgängesrätt med båda sina föräldrar, även om ensam vårdad har beslutats och även om rätten bestämt att barnet ska bo enbart hos den ena föräldern. Kan man inte gemensamt komma överens om hur umgänget ska fördelas kan rätten gå in och reglera både hur, när och hur länge barnet ska umgås med den andra föräldern. 

En vårdnadstvist är som sagt inget som är över på en dag eller två. Det tar tid och kan vara väldigt påfrestande för båda parter. Den domstol som hanterar ärendet har ett nära samarbete med socialstyrelse och familjerätt och man går noggrant igenom dom utredningar som finns kring barnet. Alla beslut som fattas baseras på vad som är bäst för barnet och inte vad som är bäst för föräldrarna, något som många missuppfattar. 

Tvisten kan avbrytas när som helst förutsett att föräldrarna bestämmer sig för att samarbeta och tillsammans komma överens om ett avtal. På så vis slipper man den fallande domen som kommer efter huvudförhandlingen. Läs mer om vårdnad här: https://www.vårdnadgöteborg.se/

Få professionell hjälp vid en vårdnadstvist

21 Feb 2020

En vårdnadstvist innebär sällan en positiv upplevelse. Men genom att ta hjälp av en duktig jurist ökar chanserna att få en smidig process och en överenskommelse som sätter barnen främst.

De allra flesta som väljer att skaffa barn tillsammans går in i det med inställningen om att äktenskapet eller förhållandet ska hålla för evigt. Att man ska leva lyckliga i alla sina dagar och bli gråhåriga tillsammans. Men ibland blir det inte så. Skilsmässor och förhållanden som tar slut är ingenting ovanligt, och oftast lyckas båda parter komma bra överens och tillsammans enas om en fungerande lösning som är bäst för barnen. Om så inte är fallet, och varken rådgivning eller annan hjälp fungerar - kan det bli aktuellt med en vårdnadstvist som behöver avgöras i Tingsrätten. En vårdnadstvist är förstås ingenting som någon vill gå igenom, men är det så att man absolut inte kan komma överens sinsemellan kan det trots allt vara bättre att ta hjälp av utomstående.

En kvinna som pratar i telefon

Juridiskt ansvar i fokus - inte umgänget

En vanlig missuppfattning är att en vårdnadstvist främst rör hur umgänget med de gemensamma barnen ska fördelas mellan föräldrarna. Umgängesfrågor kommer förvisso ofta på tal under en vårdnadstvist, men det huvudsakliga ärendet gäller egentligen vem som ska ha det juridiska ansvaret för barnen. Alltså vem av föräldrarna som ska stå som vårdnadshavare. Det optimala är förstås att bägge föräldrarna har vårdnaden om barnet eller barnen, och det är också det Tingsrätten eftersträvar i möjligaste mån. Ibland kan det dock vara bättre för barnen om endast en av föräldrarna står som vårdnadshavare. Står du inför en vårdnadstvist och oroar dig för hur utfallet kan påverka umgänget med dina barn? Då kan det vara bra att känna till att umgänget oftast fördelas jämnt mellan föräldrarna, oavsett om vårdnaden endast tillfaller en av er. Ett barn har nämligen alltid rätt att träffa båda sina föräldrar.

Hur hittar man en bra jurist?

Jurister och advokatfirmor finns det gott om runt om i landet - men att hitta en man känner sig trygg med är inte alltid helt enkelt. Behöver du juridisk hjälp i en vårdnadstvist, ska du söka dig till en juristfirma med särskild kompetens inom familjerätt. Hör dig för med några olika firmor, gå på rekommendationer och framförallt - lyssna på din magkänsla innan du bestämmer dig för någon. En bra jurist ska vara lyhörd, påläst och kunna argumentera sakligt och professionellt för din sak och för barnens bästa. Vi rekommenderar att läsa vidare på: https://sörmdal.se

Får man ljuga i domstolen?

12 Sep 2019

I amerikanska filmer ser man ofta hur någon person lägger handen på en bibel och svär att säga sanningen vid en rättegång - frågan är hur det ser ut i Sverige: får man ljuga i domstolen eller är detta ett allvarligt brott?

Det givna svaret - som de flesta nog ger - är att man absolut inte får ljuga i domstolen och att om man gör detta så begår man ett brott i form av mened. Och den som ertappas med detta bör kontakta en advokat.

Detta är sant, men det stämmer ändå inte riktigt. Sant är att exempelvis vittnen som ljuger i rätten begår mened och att de i och med detta också begår ett allvarligt brott. Men, det innebär inte att en domstol är en plats där sanningen är det enda som yppas.

Långt därifrån. Exempelvis en person som står anklagad för ett brott kan egentligen ljuga precis så mycket som helst och detta utan några konsekvenser; denne person kan - och försöker också ofta göra - försvara sig och försöka undvika att bli dömd med alla möjliga medel. Huruvida detta agerande är moraliskt riktigt är en annan sak och det ligger också på åklagarens bord att bevisa att det hela handlar om lögner och rena falsarier.

Domarklubba och lagbok

Vilka kan ljuga i domstolen?

Som sagt, en person som står anklagad för ett brott kan ljuga hur mycket som helst utan att riskera påföljder. Dock finns även undantag från detta. Om personen i fråga exempelvis skulle peka ut folk och komma med anklagelser mot andra så kan det handla om falsk angivelse eller om falsk tillvitelse. Det finns gränser för hur långt lögner kan sträckas.

I övrigt så finns en tumregel kring vilka som får, så att säga, tumma på sanningen i domstolen. Denna tumregel innebär att de som kallas in under ed också måste hålla sig till sanningen. Det gäller framförallt vittnen och i och med att vi i Sverige har allmän vittnesplikt så är detta inte ovanligt. Kort sagt, blir du kallad som vittne till en rättegång så är det också troligt att åklagaren kommer att kräva att ditt vittnesmål sker under ed - skulle du då fara med osanning så har du medvetet också begått ett brott om vilket straffet är ganska hårt.

Mened ger ett straff om maximalt fyra års fängelse. Grov mened kan å sin sida ge ett straff om lägst två år i fängelse och som maximalt åtta års fängelse. Bedöms mened som ringa kan påföljden bli böter eller fängelse i max sex månader och minimum fjorton dagar.

Sanningen är således den enda lösningen om man kallas in att vittna under ed.

Jag måste ljuga av rädsla

Trots att straffen för att ljuga i en rättegång är så höga så sker det ändå - och detta relativt ofta. Varför riskerar man att hamna i fängelse om straffet för mened är så pass högt? Svaret ligger i sakens natur: man är rädd.

Att vara vittne är att vara extremt utsatt. Hot kan förekomma - direkt och indirekt. Även om åklagaren kräver att den brottsmisstänkte ska lämna salen medan vittnesmålet avges så kan exempelvis ett kompisgäng sitta bland åhörarna och som måste passeras av vittnet. Det är en hotfull situation. Man kan förvisso söka sig till ett vittnesskyddsprogram och få sådan hjälp; men detta är exkluderat till de grövre brotten och de som bedöms som extra känsliga och hotfulla. Exempelvis ett vittnesmål mot MC-gäng eller någon annan kriminell organisation kan garanterat ge en plats i ett vittnesskyddsprogram.

Till syvende och sist så handlar det emellertid om det egna civilkuraget och att man helt enkelt måste våga stå upp mot det som är fel. Att våga vittna är en detalj som gör samhället bättre. Sedan kan man alltid tycka att andra lösningar kan vara att föredra för att få folk att våga lätta sitt hjärta.

 

 

Vad krävs för att förlora vårdnaden?

29 Aug 2019

Vad krävs egentligen för att förlora vårdnaden om sitt barn? Finns det några speciella punkter att ta hänsyn till eller bedömer man varje fall unikt och - i så fall - med en risk för att det blir godtyckligt?

Det krävs mycket för att förlora vårdnaden

Att en vårdnadstvist inleds är alltid en tragisk historia. Detta med tanke på att det handlar om att två personer som en gång älskade varandra nu bråkar - öppet och infekterat, i många fall - om det absolut käraste man har: sina gemensamma barn. Adderar man till denna tragik att det ofta är barnen som hamnar i kläm och riskerar att fara illa - både för stunden och på längre sikt - så förstår man också varför en vårdnadstvist, så långt det är möjligt, ska undvikas.

Från statens sida så finns en möjlig lösning som innebär att man som förälder erbjuds hjälp i form av samarbetssamtal. Det är något som varje kommun i Sverige, enligt lag, måste erbjuda par som befinner sig i en vårdnadstvist. Ett samarbetssamtal handlar om medling och där man får hjälp med att hitta alternativa vägar och nå en bättre kommunikation. Påfallande ofta så är det senare problemet och där föräldrarna, helt enkelt, inte längre kan samtala utan missförstånd, bitterhet, ilska och hämndbegär.

I andra fall så är det oundvikligen så att en vårdnadstvist måste ta vid och att en förälder kanske med all tydlighet visat sig oförmögen att ta hand om och ha vårdnaden om sina barn.

Särskilda skäl till att förlora vårdnaden

Om vi ska titta närmare på några av de skäl som normalt brukar ligga till grund för att man som förälder förlorar vårdnaden så kan dessa förklara en hel del om hur man tänker från domstolens sida. Innan dess så ska vi dock säga att man alltid utgår från barnens bästa och barnens väl. En beslut fattas aldrig för att tillfredsställa en förälder.

  • Missbruk. Om det finns missbruk av exempelvis narkotika, läkemedel eller alkohol hos en förälder så finns skäl till ensam vårdnad av den andre föräldern.
  • Våld. Om barnet utsätts för våld, sexuella övergrepp eller psykisk misshandel så kan – ska! – föräldern inte ha vårdnad om barnet i fråga. Gällande våld så kan även våld från pappan mot exempelvis mamman vara skäl nog till varför han ska förlora vårdnaden. Det motsatta gäller naturligtvis också.
  • Psykisk ohälsa. Om psykisk ohälsa finns och att man misstänker att barnet kan fara illa som en följd av sjukdomen så kan ensam vårdnad tilldelas den andra föräldern.
  • Samarbetsproblem. Ett vanligt skäl idag är att den ena föräldern ideligen försvårar och vägrar samarbeta. Det kan handla om att inte lämna i tid, inte hämta, vägra svara i telefonen eller på något annat sätt försvåra barnets relation till den andre föräldern.
  • Kriminalitet. Om en förälder, så att säga, valt brottets bana och befinner sig på fel sida av lagen så handlar det sällan om en miljö som är lämplig för ett barn att vistas i. Det handlar här om grövre brott och inte om exempelvis fortkörningar.

Umgängesrätten är kvar

Där hade vi några av de skäl som brukar anges i samband med att en förälder förlorar vårdnaden. Det finns fler och, som sagt, varje fall bedöms och utreds individuellt. Vi ska även tillägga att umgängesrätt finns kvar.

Det innebär att man som förälder fortfarande har rätt att träffa och umgås med sina barn. Även om man förlorat vårdnaden och genom detta förlorat makten att påverka vid viktiga beslut rörande barnets framtid så kommer man även fortsatt att vara en del - en betydande sådan - av barnets liv. Det får man inte glömma.

Vad kan en arbetsrättsjurist hjälpa till med?

12 Aug 2019

En arbetsrättsjurist är en advokat som är specialiserad på de lagar och regler som rör förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. En arbetsrättsjurist jobbar vanligen på en byrå som framför allt erbjuder hjälp med arbetsrättsliga och affärsjuridiska frågor. Som företag är det viktigt att anlita kunniga arbetsrättsjurister när till exempel anställningsavtal ska formuleras eller et kollektivavtal ska förhandlas fram med fackförbunden.

Förhandlingar kring löner och avtal

Många arbetsgivare i Sverige har kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal som sluts mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en arbetstagarorganisation som ett fackförbund. I ett kollektivavtal regleras lägstanivåer för löner samt villkor för anställning, förmåner och så vidare som ska gälla vid anställning. Vid förhandling om kollektivavtal bör båda parter ha arbetsrättsjurister med sig som kan hjälpa till att sköta förhandlingarna.

Även i enskilda förhandlingar mellan arbetsgivare och anställda kan en arbetsrättsjurist hjälpa till. Som enskild arbetstagare kan det löna sig att anlita en arbetsrättsjurist om man anser att man till exempel blivit överhoppad i löneutvecklingen på grund av graviditet, sjukfrånvaro eller liknande.

Konflikter mellan arbetsgivare och anställda

I alla företag förekommer det då och då konflikter mellan arbetsgivaren och de anställda. Det kan vara villkor som plötsligt ändras, eller en situation med en enskild arbetstagare som uppträder illa eller på annat sätt saboterar sina kollegors arbete. Det kan också förekomma att anställda uppvisar ett illojalt beteende mot arbetsgivaren. Uttalanden i sociala medier är ett vanligt exempel på ett sådant beteende.

När man som arbetsgivare står inför en sådan situation bör man alltid anlita en arbetsrättsjurist. Anställningsskyddet är högt i svensk lagstiftning och som arbetsgivare ska man ha ordentligt på fötterna innan man ger sig på att säga upp en medarbetare som man anser betett sig misshagligt. En arbetsrättsjurist kan hjälpa till att bedöma situation och avgöra om det finns laglig grund för en uppsägning.

Arbetsdomstolen tar upp arbetsrättsliga mål

De flesta tvister mellan arbetsgivare och anställda avgörs i en särskild domstol som heter Arbetsdomstolen. En dom från arbetsdomstolen är slutgiltig och kan inte överklagas. Det finns dock vissa villkor för att ett fall ska tas upp i Arbetsdomstolen. Dels måste både arbetsgivare och anställd omfattas av ett kollektivavtal och dels måste tvisten gälla frågor som omfattas av kollektivavtalet. En enskild anställd eller arbetsgivare som inte skrivit på ett kollektivavtal måste i stället väcka talan i tingsrätten.

Oavsett om talan väcks i Arbetsdomstolen eller i en tingsrätt ska båda parter ha erfarna arbetsrättsjurister vid sin sida.

Arbetsrättsjurist i Stockholm

Av nästan tusentalet advokatbyråer i Stockholm finns många som erbjuder hjälp med arbetsrättsliga frågor. En del byråer är specialiserade mot arbetsgivare, andra erbjuder ett mer varierat utbud av tjänster. Driver du ett företag med anställda ska du definitivt titta runt lite och se om du kan hitta en byrå eller en advokat som du känner förtroende för och som kan hjälpa dig med löneförhandlingar och liknande.

Kan företag slippa skulder med konkurs?

3 Jun 2019

Ja, så är det. Går ett företag i konkurs, då talar man om för alla dem som man har skulder till, att man inte kan betala sin skulder till dem. Att gå i konkurs innebär i praktiken att företaget (egen juridisk person) inte kan betala sin skulder. När ett företag går i konkurs innebär det att man avvecklar företaget.

Det innebär bland annat att den som har drivit företaget inser att det inte blev som man ville och inte fick in de intäkter som man hade tänkt sig från början. Något har hänt under resans gång, kanske man aldrig fick in de intäkter som man hade planerat, eller så hände något annat. Då kanske det inte finns någon annan utväg än att lägga ner företaget, men utan att betala sina skulder till till exempel sina leverantörer och till Skatteverket. Låter man företaget konkursa händer följande saker:

1. Man ansöker hos tingsrätten om en konkursförvaltare som avvecklar företaget.

2. Man håller ett edgångssammanträde i tingsrätten.

3. Tingsrätten publicerar i Post & Inreikser tidningar om att företaget har gått i konkurs. Den som har varit ägare och styrelsemedlem får inte resa ut ur landet innan edgångssammanträdet har varit.

4. De som har skulder att kräva in av företaget informeras om konkursbeslutet.

5. Konkursförvaltaren tar över verksamheten och avvecklar det så fort som möjligt.

Det får en konkursförvaltare göra

En konkursförvaltare tar över företaget helt enkelt. En sådan får fatta beslut, säger upp personal, utreder vilka skulder företaget har och tar över bokföringen. Sedan upprättar den personen ett konkursbo, som det heter, det vill säga, tar reda på vilka skulder och tillgångar som finns i företaget. En konkursförvaltare får total insyn i företaget och tar också reda på vad det är som har hänt. Skulle det visa sig att det har hänt något oegentligt – brottsligt polisanmäler man det. Konkursförvaltaren redovisar vad den har kommit fram till, till tingsrätten.

Om man vill slippa ekonomisk betalningsskydlighet

Även om ett företag går i konkurs, kan man som ägare och styrelsemedlem bli skyldig att betala för alla skulder som företaget har. Men om man inte kan betala ur egen ficka, kan man ansöka om företrädaransvar av en jurist. Det måste ske innan man begär ett företag i konkurs. Ett företrädaransvar innebär att någon annan, en jurist går in och blir skyldig ekonomiskt för företaget och tar ansvar för att alla skulder och avgifter blir betalda. Så länge juristen har företrädaransvar för företaget är inte VD, ägare och styrelsemedlem skyldiga att betala för skulder, ur egen ficka.

Behöver man oroa sig för kriminalitet på en safariresa?

5 May 2019

Att åka på safari i Afrika är en dröm för många. Det är ju en av de där lite större äventyren som man kanske bara gör någon eller ett par gånger i livet, om man inte är uttalad världsresenär förstås. Det kostar också en hel del, och kräver så klart lite mer planering än den genomsnittliga semesterresan. För det första måste man ta reda på vart man vill åka på safari. ”Afrika” är ett ganska vitt begrepp och det finns så klart många länder i Afrika där man inte kan åka på safari.

Safari i Sydafrika, Zimbabwe och Botswana

Men det finns också många länder med nationalparker som lämpar sig utmärkt för safariresor och där även svenska researrangörer anordnar safari. Ofta har arrangörerna områden inne i parkerna med hotellanläggningar där det finns pooler, tennisbanor och andra former av rekreation. Utflykterna och vandringarna utgår sedan från denna ”lodge” där deltagarna sover på nätterna. Det här är en mycket vanlig form av safari i länder som Sydafrika, Zimbabwe och Botswana.

Är det farligt att åka på safari?

Många oroar sig för kriminalitet inför en safariresa. Man har läst om oroligheter och korruption i afrikanska länder och oroar sig för att till exempel bli rånad eller råka ut för ett överfall. Det ska dock sägas att livet ute på en lodge i en nationalpark är mycket säkert. Visst förekommer det stölder även på turistanläggningar, och det har hänt att turister som rest på egen hand har rånats, men för det mesta går det väldigt lugnt till i parkerna, om man inte räknar rovdjurens jakt på föda förstås.

Hög kriminalitet i sydafrikanska städer

I städerna är det annorlunda. I många afrikanska, och särskilt sydafrikanska storstäder är kriminaliteten utbredd och som turist gäller det att vara på sin vakt. I Johannesburg, som är den största staden i Sydafrika och ofta är utgångspunkten för den som vill åka på safari i Krugerparken, är kriminaliteten bland de högsta i världen. Rån, våldtäkter och mord sker dagligen och som turist ska man absolut inte ströva på egen hand utanför de allra folktätaste stråken. Eftersom Johannesburg ofta är både start och slut på en safariresa så är detta något man verkligen måste tänka på.

Även Kapstaden har hög kriminalitet, men är ändå en turistvänligare stad än Johannesburg. Här finns mycket att se, och kring de stora turistattraktionerna och stränderna förekommer ingen grövre kriminalitet, förutom ficktjuvar och dylikt. Men den som på egen hand irrar in sig i lite mer öde kvarter kan räkna med att bli rånad eller utsatt för våld. Att säga nej till en rånare i Sydafrika är detsamma som att skriva under sin egen dödsdom, så det är bara att göra som de säger om man skulle hamna i en situation där man blir hotad.

Kontakta polis och svenska myndigheter

Om du råkar ut för ett brott i Sydafrika ska du kontakta polisen, men be en lokal arrangör eller en guide hjälpa dig. Polisen kan antagligen inte göra så mycket, men de kan skriva en rapport som du kan lämna till ditt försäkringsbolag. Om du råkat ut för något allvarligt är det alltid bäst att du kontaktar svenska ambassaden först.

Att den som rånar eller överfaller dig skulle kunna anmälas och hamna i en rättegång som i Sverige kan du betrakta som högst osannolikt. Klarar du dig undan med livhanken efter att ha strövat runt i Johannesburg på egen hand kan du skatta dig lycklig. Så ska du åka på safari i Sydafrika, gör tiden i städerna kort och vistelsen ute i parken längre. Det är ju trots allt för safarins skull du kommit dit.

Vem betalar grannens vattenskada?

29 Mar 2019

I en tid av renoveringar så kan det vara värt att påpeka vikten av att anlita yrkesmän. Många ser tyvärr detta som ett nödvändigt ont - ibland som ett direkt hån mot den egna kompetensen. Tvingas man be om hjälp så är det att anse som ett personligt misslyckande, det handlar inte om att man vill nå ett bättre resultat. Så kan man inte tänka och gör man det - ja, då får man ofta också betala priset i form av ett avsevärt mycket fulare resultat. Om man har tur, vill säga.

Det kan nämligen bli ett direkt kostsamt resultat också. Något som bevisas av antalet vattenskador som anmäls i Sverige och där kostnaderna för att korrigera sådana nästan alltid blir väldigt höga. En detalj i det höga priset handlar om att man även får betala någon annans skada.

Har du en bostadsrätt i centrala Malmö där du nyligen renoverat ditt kök och där en vattenskada uppkommer som en följd av att du installerat din diskmaskin på egen hand och där vattnet även skadar din underliggande grannes tak så kommer du - på grund av din försumlighet - även få täcka dennes skador.

Många tror att en sådan kostnad skulle delas upp och att den stora smällen skulle hamna i lika delar hos försäkringsbolaget och hos BRF:en. Så är inte fallet. Skulle din vattenskada komma som en följd av din egen försumlighet - som en felaktig installation är - så är det din plånbok som drabbas. Med all rätt, skulle vi säga.

Vi menar inte att strö en massa salt i såren här; men visst finns det en poäng i att ta professionell hjälp och anlita en firma inom VVS i Malmö snarare än att riskera en sådan ekonomisk smäll. Särskilt om man har två saker i åtanke: en firma inom VVS i Malmö är inte särskilt kostsam och det är just köket som visat sig vara den svaga punkten i bostäder idag; detta sett till antalet anmälda vattenskador.

Vattenskador ökar - anlita en firma inom VVS

Förr vad badrummet det givna området då det kom till vattenskador. Där har man riktat tydliga insatser i form av information och där privatpersoner tydligt blivit meddelade om vad som kan gå fel om man inte tar hjälp. Badrummet för också viss respekt med sig - just av den anledningen att vatten är ett så pass självklart element därinne. Det gör det lättare att anlita en firma inom VVS för att dra avlopp, flytta golvbrunnar, installera tvättmaskiner och dra vanligt vatten.

Köket däremot. Där ligger det stora problemet i att vatten finns i stor utsträckning, men att man sällan tänker på detta. Idag än mer än någonsin dessutom: vi har tekniska maskiner som har vattendrift - ismaskiner, kyl, frys, diskmaskiner och så vidare. Och då köket sällan har samma skydd och exempelvis golv av klinkers så blir skadan större och sker snabbare. Som sagt och baserat på allt detta: bli inte en av dem som tvingas anmäla en vattenskada och tvingas betala både den och den som drabbat din granne. Ta alltid hjälp av ett företag inom VVS.

IT-forensik – att upptäcka digitala fingeravtryck

23 Mar 2019

Säkerheten på nätet har aldrig varit mer hotad än den är nu. Företag och myndigheter har under det senaste decennier gjort sig beroende av ett alltmer komplicerat system  av nätverk, servrar och mjukvara för att överhuvudtaget kunna driva sin verksamhet. De flesta företag idag har en stor del av sin verksamhet förlagd till nätet, på gott och på ont. För det är ju ingen hemlighet att det finns många människor som har som hobby, eller i vissa fall som yrke, att försöka ta sig in i system och stjäla information och åsamka skada. Inte bara för företag utan även för organisationer och myndigheter är detta ett stort problem, som är mycket svårt att värja sig mot.

En attack kan hota hela samhället

En illasinnad attack mot ett IT-system kan inte bara innebära problem för ett företag, det kan sätta ett helt samhälle i gungning. Hittills har Sverige varit förskonat mot större samordnade IT-attacker, men när som helst kan en attack komma som slår ut elektriciteten, vattenförsörjningen eller internet, eller alla tre på en gång.

Hur länge klarar ett öppet samhälle en sådan attack? Frågan sysselsätter många, som bekymrar sig över att kunskapen kring IT-säkerhet fortfarande är såpass låg i Sverige. Se bara på Transportstyrelsens naiva agerande härom året. Denna myndighet är dock långt ifrån ensam om att ta lätt på IT-säkerhet, och det som ligger bakom är förstås okunskap, även hos högt uppsatta personer och politiker, av den grad att man helt enkelt inte förmår ta in hela bilden av vad som kan hända om en IT-attack skulle regisseras i en större skala, till exempel av ett annat land i syfte att ta över infrastruktur och ta kontrollen.

IT-forensik är kriminalteknik på nätet

Den som driver ett företag bör alltid ta hjälp utifrån med IT-säkerheten om man inte har rätt kompetens bland de anställda. Det finns många säkerhetsföretag som erbjuder säkerhetstjänster för att kontrollera och upprätthålla säkerheten i systemen. Bland de många teknikerna för IT-säkerhet finns en metod som heter IT-forensik. Ordet forensik antyder ju att vi har med kriminalteknik att göra och det är precis vad det handlar om här. IT-forensik går ut på att upptäcka tecken på intrång i ett IT-system. Precis som en inbrottstjuv lämnar efter sig fingeravtryck efter ett inbrott kan en IT-forensiker upptäcka tecken på att ett intrång skett, och vidta åtgärder för att täppa till luckan. IT-forensik är alltså ett sätt att upptäcka tidigare, men också pågående, säkerhetsluckor i systemet.

Latenta attacker ett vanligt problem

Det är inte alltid som en IT-attack sker öppet i syfte att skapa oreda. Vanligare är att en hackare upptäcker en lucka och sedan låter den vara öppen. På sätt kan han övervaka företagets verksamhet, läsa mailkonversationer, tanka ner dokument och så vidare utan att personalen på företaget har en aning om vad som pågår.

Denna typ av latent attack kan upptäckas med hjälp av IT-forensik. Därför är det av största vikt att regelbundet och kontinuerligt utföra IT-forensik på ett företags system. Upptäcks en lucka täpps den till, men det betyder inte att man slutar söka efter andra luckor. Ett företag som har mycket känslig information är ständigt utsatta för intrångsförsök, både från glada amatörhackers till mer illasinnade kriminella. Ett företag som vill slippa dela med sig av känslig information måste ha en ett bra system av säkerhetslösningar, varav IT-forensik är en av de viktigaste.

Vem har det juridiska ansvaret på en paintballbana?

21 Mar 2019

Paintball är en populär fritidsaktivitet i Stockholm, både bland barn och vuxna. Att ge sig ut på ett konstruerat slagfält tillsammans med sina kamrater, utrustad med ett vapen som både känns och ser verkligt ut, tycker många är spännande och får adrenalinet att flöda. I Paintball gäller det att skjuta ut motståndarlaget innan de skjuter ut det egna laget, något som kräver is i magen, förmåga att smyga och att lägga upp en strategi tillsammans och sedan hålla den.

Vad finns det för risker med paintball?

Att bli skjuten med ett paintballgevär känns ordentligt, men det gör inte direkt ont, eftersom man har en skyddsdräkt på sig. Dock är det mycket viktigt att man bär en skyddsmask som täcker ansiktet, eftersom vapnen ändå har en sådan kraft att den som blir träffad av en paintball i ögat riskerar att förlora synen. Mask, hjälm och skyddsoverall tillhandahålls hos alla arrangörer av paintball i Stockholm, och ingen tillåts gå ut på banan utan dem.

Oaktsamhet från arrangören leder till skadestånd

Allt spel sker på egen risk, vilket tydligt förklaras av arrangören innan spelet börjar. Den som betalar för att spela paintball friskriver samtidigt arrangören från ansvar för vad som kan betraktas som normala skador vid en sådan aktivitet, som till exempel en stukad fot, brutet ben eller liknande.  Skulle en spelare däremot bli skadad på grund av bristande underhåll eller aktsamhet från arrangörens sida, så kan arrangören bli skadeståndsskyldig. Det kan till exempel vara en utskjutande spik eller något annat som egentligen inte alls hör hemma på banan och utgör en risk för spelarna.

Att arrangören blir skadeståndsskyldig innebär att denne ska betala för sjukvårdskostnader, ersätta sveda och värk och även eventuell inkomstförlust som skett på grund av skadan. Nekar arrangören skadeståndsskyldighet kan ärendet hamna i tingsrätten. Dock är det få fall som går så långt. Det vanligaste är att arrangören erkänner sitt ansvar om det är uppenbart att man brustit i säkerhetstänket.

Ta säkerheten på allvar

När man spelar paintball är det viktigt att man lyssnar på arrangörens uppmaningar gällande säkerheten. Att ta av sig masken inne på banan innebär risk för allvarlig skada, och om instruktören upptäcker det blir man omedelbart avvisad från banan och får inte tillbaka pengarna. Allt spel sker på egen risk och att inte ta säkerheten på allvar är enbart dumt.

Paintball är säkert i Stockholm

Med detta sagt är det mycket ovanligt att människor som spelar paintball i Stockholm skadar sig allvarligt. Dräkter, masker och hjälmar är av bra kvalitet och säkerhetstestade. Säkerheten kring vapnen är stor och alla arrangörer i Stockholm försäkrar sig alltid om att deltagarna vet hur de ska hanteras. Paintball är så säkert att de flesta arrangörer tillåter spel från tio års ålder. Upp till arton måste spelet dock ske under överinseende av en vuxen, som tillhandahålls av arrangören.

Hur slipper man undan en konkurs?

1 Mar 2019

Finns det alternativ till en konkurs, och hur lyckas man i så fall med att få till ett sådant alternativ? Svaret är att ja, det går att undvika en konkurs, men att kalla det för att ”slippa undan” är egentligen missvisande. Det krävs både hårt jobb och uppoffringar för att undvika en konkurs, om det har gått så långt att man låtit företaget hamna på obestånd. Är man dock i en sits där affärerna går dåligt och man oroar sig över att framtiden ser mörk ut, kan man genom att anlita en duktig advokat få hjälp att hamna på fötter igen, och slippa större problem i framtiden, med en konkurs som slutstation.

Vad innebär egentligen en konkurs?

När ett företag har skulder som det inte klarar av att betala, heter det att företaget är på obestånd, eller att det är insolvent. Det är två begrepp som betyder samma sak; att företaget inte har tillräckliga inkomster, och inte heller ser ut att kunna skaffa det inom en överskådlig framtid. Den som är skyldig pengar kallas gäldenär, och de som man som gäldenär är skyldig pengar kallas borgenärer. Borgenärerna kan vara underleverantörer som man anlitat, eller företag som sålt material till en. Det kan också vara anställda som inte fått sin lön. Ju längre tid det går innan borgenärerna får betalt, desto mer ängsliga blir de vanligtvis, och det brukar inte dröja länge innan någon av dem, eller alla tillsammans begär företaget i konkurs.

Tingsrätten beslutar om konkurser

Det är till tingsrätten man ställer en ansökan om konkurs, antingen som borgenär eller gäldenär. Det vanliga förfarandet om rätten beslutar om konkurs är att man tillser en konkursförvaltare, som får till uppgift att sälja företagets tillgångar och fördela vinsten mellan borgenärerna. En konkurs är alltså borgenärernas sätt att få tillbaka pengar. Att få tillbaka alla pengar som gäldenären är skyldig går vanligtvis inte, utan det som finns delas upp, efter att konkursförvaltaren själv fått betalt.

Anställda på ett företag ersätts vanligen av den statliga lönegarantin, och hör alltså egentligen inte till borgenärerna. De har rätt att få ut lika mycket pengar som de skulle ha fått om arbetsgivaren kunnat betala ut lön. Dock blir de vanligen avskedade av konkursförvaltaren samma dag som konkursen inleds, och har inte rätt till mer ersättning än under uppsägningstiden, vanligtvis tre månader, plus eventuell retroaktiv lön som inte betalats ut.

En advokat kan hjälpa till med företagsrekonstruktion

Ett alternativ till konkurs, en sista utväg om man så vill, är en företagsrekonstruktion. OM man fått en begäran om konkurs inlämnad mot sig, kan man be tingsrätten om att företaget får genomgå en rekonstruktion. Denna möjlighet har funnits sedan mitten av nittiotalet i Sverige och är numera en väl etablerad metod. Många advokater med inriktning på affärsrätt specialiserar sig på företagsrekonstruktioner, även de som kallar sig konkursadvokater.

En företagsrekonstruktion innebär i korthet att advokaten går in som rekonstruktör i företaget och tar över beslutanderätten kring ekonomin. Advokaten hjälper till med att hitta metoder för omorganisering, och dessutom försöker kan få till det som huvudsyftet med rekonstruktionen: att få borgenärerna att acceptera en nedskrivning av skulderna, ett så kallat ackord. Det kan röra sig om ganska stora nedskrivningar, dock som lägst 25% av skulden. För en borgenär kan det dock vara bäst att acceptera ett ackord, eftersom en konkurs kanske kan leda till att man inte får någonting överhuvudtaget.

Läs mer på sajten https://www.konkursen.nu.

Frågor och svar om vårdnadstvister

18 Dec 2018

Det är många saker som kan kännas komplicerade om man är ett gift par, eller sambor och har barn tillsammans, och man vill skilja sig. Var ska man bo? Vad händer med de gemensamma barnen när man skiljer sig? Här går vi igenom de vanligaste frågorna, som man kan tänkas ha om man vill skilja sig.

Tar barn skada av att föräldrar skiljer sig?

De allra flesta barn tar INTE skada av att föräldrarna skiljer sig. Barn kan däremot ta skada om föräldrarna tvistar med varandra, fortsätter gräla inför barnet och pratar illa om varandra inför barnet. Men kan föräldrarna komma överens, bör inte barnet ta skada av själva skilsmässan. Det kan till och med vara värre för ett barn att bo med föräldrar som hatar varandra, är respektlösa mot varandra och som är ovänner. Då kan det till och med vara bättre för barn att föräldrarna skiljer sig, bor på olika håll och är överens så länge barnet är i närheten.

Vad händer när man skiljer sig och har gemensamma barn?

Det som händer när man skiljer sig, är att man som föräldrar måste komma överens om hur man ska göra med det gemensamma barnet. Man måste lösa frågor om var barnet ska bo, gå i skola, vilka fritidsaktiviteter som barnet ska göra. Föräldrarna måste också komma överens om barnet ska få gå hos psykolog eller träffa socialtjänsten, gå till läkare och så vidare. Det handlar alltså om barnets vårdnad. Lagen skiljer på barns vårdnad, boende och umgänge. Här kan föräldrarna har till exempel gemensam vårdnad, men inte gemensamt boende och den som inte har barnets boende ska kunna umgås med sitt barn i alla fall.

Vad innebär gemensam vårdnad?

Gemensam vårdnad innebär att man som föräldrar fortsätter att bestämma om allt som rör barnet. Den ena kan inte bara bestämma att flytta till en annan ort utan att den andra tycker att det är okej, eller att barnet kan få träffa läkare, psykolog eller socialtjänst utan att den andra föräldern ger sitt samtycke. På samma sätt måste båda föräldrar ge sitt samtycke om var barnet ska gå i skola, fritidsaktiviteter och så vidare.

Vad händer om man inte är överens om vårdnaden?

Om man inte är överens om den gemensamma vårdnaden måste man ansöka om enskild vårdnad. Den andra kan ge upp vårdnaden om barnet, frivilligt, men om det inte sker frivilligt, måste man stämma den adnra till en tingsrätt som bestämmer hur vårdnaden om barnet ska se ut. 

Lästips: vill du veta mer om barns vårdnad, boende och umgänge, läs mer här.

Ansöka om konkurs – så gör du

18 Nov 2018

ekonom, datorOm du har ett företag och inser att företaget inte har möjlighet att betala de skulder som finns till leverantörer är en sista utväg att försätta företaget i konkurs. Detta kan man göra på egen hand genom kontakt med tingsrätten.

Det är även möjligt att skicka in konkursansökan gällande ett annat företag. Skulle ett annat företag vara skyldig dig pengar kan du som en sista åtgärd ansöka om konkurs för företaget.

Var?

Om du vill ansöka om konkurs gör du detta hos den tingsrätt som ligger i den kommun där du är skriven. Däremot beräknas det inte efter exakt var man är skriven för stunden utan det grundar sig på var man var skriven första november året före konkursansökan skickas in.

Eftersom det kan vara svårt att veta vilken domstol man ska lämna in sin konkursansökan till går det att navigera sig fram på domstol.se genom att söka efter domstol i närheten och vilken som är aktuell.

Är det ett aktiebolag, ideell förening alternativt ekonomisk förening måsta man lämna in konkursansökan där de har sitt säte.

Avgift och ansökan – vid egen konkurs

Om du gör en konkursansökan gällande dig själv så kostar det inget. I princip behövs inte heller någon speciell blankett. Du skriver enbart att du är ”på obestånd” vilket därmed betyder att du inte har ekonomi att betala de skulder du har. En ansökan ska även innehålla personuppgifter och en underskrift.

I det fall ansökan gäller dig som privatperson måste du även skicka med ett hemortsbevis. Detta kan beställas från Skatteverket.

I det fall ansökan gäller ett företag ska istället registreringsbevis skickas med. Detta får maximalt vara 30 dagar gammalt. Ett nytt registreringsbevis kan skickas efter hos Bolagsverket.

 Det är en stor fördel om du redan i konkursansökan skriver upp vilka skulder du har, om företaget har anställda samt övrig information som kan vara gällande i ärendet.

Avgift och ansökan – mot gäldenär

Vill du fylla i en konkursansökan mot en gäldenär, som är skyldig dig pengar, kostar detta 2800 kr. Även här finns inget krav på speciell blankett. Utöver personuppgifter är det viktigt att man tydligt förklarar varför gäldenären ska försättas i konkurs. Detta exempelvis genom att ange vilka skulder som gäldenären har mot dig/ditt företag.

Ombud?

Många som ansöker om konkurs gör detta via ett ombud. I detta fall måste även personuppgifter på ombudet lämnas in. Det bästa är om en fullmakt (original) lämnas in så att domstolarna med säkerhet kan se att du har ett ombud.

 

 

 

Är alla skönhetsbehandlingar riskfria?

30 Sep 2018

Du har kanske sett reklamen, du kanske har en kompis som gjort det och du kanske själv är sugen på att genomföra någon typ av skönhetsbehandling? Det har blivit en del av vardagen idag. Vi söker hela tiden nya vägar till att se bättre ut. Vissa är bra, andra är betydligt sämre. Den riskfria behandlingen som du läser om kanske inte är fullt så riskfri som reklamen antyder - den kan tvärtom ge dig skador och förfula ditt yttre. Det man måste vara medveten om är att allting utgår från två faktorer:

Vem du är. Hur ser din kropp ut, hur gammal du är, vad du ska behandla.

Var du utför behandlingen Det finns skickliga yrkesmän och kvinnor och likväl finns det dem som inte har en aning om vad de gör. Idag finns fler skönhetsbehandlingar som inte kräver någon vidare kunskap - Botox, Fillers etc - och där egentligen vem som helst kan utföra dem. Det är problematiskt. Även om exempelvis botox i sig kanske inte är skadligt så kan hygien och annat komma att medföra problem.

Passar en hårborttagning med laser för dig?

En annan behandling som ofta benämns som riskfri är en hårborttagning med laser. Den går - förenklat - ut på att man bränner bort hårsäckar med hjälp av röd laser. Det kan ske på ryggen, på överläppen, vid bikinilinjen, på benen och så vidare. Men, är den verkligen riskfri? Ja, om du besöker rätt klinik i Stockholm där personalen dels har utbildning och dels också ser till dina förutsättningar och - vid behov - kanske avråder dig från att genomföra en hårborttagning med laser i Stockholm.

Om du exempelvis är väldigt ljus - både i pigment och hårfärg - så är du en sämre kandidat än om du skulle varit ljus och haft mörkare hår. Du är definitivt ingen lämplig kandidat om du är mörkhyad och har mörkt hår. Här måste alltså kliniken informera och ge dig vägledning. Kanske kan en annan behandlingsform än just en hårborttagning med laser passa dig?

Felbehandling kan leda till brännskador

Om man ser till en oseriös klinik så kanske de genomför en behandling oavsett vem du är och hur du ser ut; även om du skulle vara mörkhyad och ha kraftig, svart hårväxt. Det kan leda till att du drabbas av brännskador.

Hur ska man då gå vidare; finns det någon chans till kompensation och upprättelse? Ja, det första är att anmäla kliniken och den felaktiga behandlingen till ARN - Allmänna reklamationsnämnden - och låta de granska ärendet. De kan ge ett direktiv om hur kompensationen borde se ut. Men, det är något som en klinik inte behöver följa. Man kan ta konsekvenserna i form av exempelvis en svart prick och en varning från ARN till andra kunder.

Du kan då gå vidare till IVO - Inspektion för Vård och Omsorg - och låta detta övergripande organ göra en granskning. De kan gå in och varna och de har befogenhet att stänga exempelvis en mottagning. Rent juridiskt så kan du även dra kliniken inför rätta i en civil domstol.

← Äldre inlägg